Velg en side

Mange av våre medlemsbedrifter er godt kjent med krav om brukthandelbevilling. Det ligger sterke politiske føringer på at loven vil fjernes eller endres. Omatt har vært delaktig i å legge føringer for arbeidet gjennom politiske møter, bl.a. med næringsministeren.

Når det er sagt kom regjeringen med en ny tolkningsuttalelse 14.10.22 som har konsekvenser for flere av våre medlemsbedrifter ved at de kan kvalifisere til å slippe kravet om brukthandelbevilling, og dermed også krav om protokollplikt og oppbevaringsplikt. Les hele tolkningsuttalelsen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tolkningsuttalelse-om-ev.-krav-til-brukthandelbevilling-for-utsalg-i-regi-av-frivilligsentraler/id2947472/.

Tolkningsuttalelsen går langt i å definere mange av våre medlemsbedrifter som virksomheter som ikke er «i næring». I så fall er konsekvensen at man ikke trenger å søke om brukthandelbevilling. Det finnes dessverre lite praksis, og så langt vi vet ingen rettskraftige dommer på dette.

Skatteetaten kan være behjelpelige med å foreta vurderinger av når pliktene etter skattelov og merverdiavgiftslov inntrer, og kan kanskje derfor bistå med vurderingen. Vår anbefaling er å lese tolkningsuttalelsen nøye og gjøre egne vurderinger og dokumentere dette.