Velg en side

Omatt har søkt om støtte og fått tildelt tildelt 1,5 mill kr ekstra over revidert statsbudsjett sommaren 2020. Varselet om løyvinga kom i slutten av mai. Styremøtet i Omatt, 8. juni, vedtok forslaget til fordeling til medlemsorganisasjonar i Omatt i samsvar med dei kriteriene dagleg leiar presenterte. Medlemsbedriftene våre, pr. 1. juli 2020, har nå fått utbetalt støtta.

Omatt og «Forskriftene for kompensasjonsordningane for kultur, frivillighet og idrett» er nå klare. Forskriftene vart presentert 16. juli 2020.

Her er det kvar einskild organisasjon som kan søkje. Omatt som bransjeforeining kan ikkje søkje. Det er to vilkår våre medlemsbedrifter må oppfylla: Medlemskap i Frivillighetsregisteret. Alle som driv brukthandel må og vere registrert i Foretaksregisteret.

Omatt har spelt ei aktiv rolle i dette arbeidet gjennom vårt medlemskap i Virke. Det er Virke som har forhandla for oss inn mot Staten.

Gjennom denne ordninga kan det ytast inntil 70% av tapt inntekt i støtte. Eg oppmodar alle våre medlemmar å gjere det!

Les meir her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskriftene-for-kompensasjonsordningene-for-kultur-frivillighet-og-idrett-er-klare/id2723415/